24.08.2021
2401
Abu Zayd Abdurahmon ibn Xaldunning „Muqaddima“ asarida davlat tushunchasiga yondashuvlar talqini, 9-14

Muallif: Sulaymonov Jasur Baxtiyorovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada arab-musulmon ijtimoiy tafakkurining mashhur mutafakkiri Abu Zayd Abdurahmon ibn Xaldunning (1334-1406) “Muqaddima” asarida davlat tushunchasiga bo’lgan yondashuvlar tahlil qilingan. Mutafakkirning davlat tushunchasiga munosabati o‘zi faoliyat yuritgan davridagi mavjud davlatlar va ularning tarixini o‘rganish natijasida shakllangan. Maqolada Abu Zayd Abdurahmon ibn Xaldunning “asabiyya” kategoriyasi ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Davlat, “mulk”, “asabiyya”, Shohlik, taassub, hukmdor, natural shohlik, siyosiy shohlik, aql yo‘lidan boshqarish, xalifalik, falsafa, tarix, unsurlar, jamiyat, “Muqaddima”.

Yuklab olish